ქიმიური თვისებები
ქიმიურიწინააღმდეგობაქიმიურიწინააღმდეგობა
კონცენტრირებული ჰიდროქლორიუმის მჟავაΔმეთილის აცეტატიX
HudroehlDric მჟავა (10%)ეთილის აცეტატიX
კონცენტრირებული გოგირდის მჟავაXპროპილ აცეტატიX
გოგირდის მჟავა (30%)Butyl აცეტატიX
კონცენტრირებული აზოტის მჟავაXდიბუტილ ფიტალეტი
მჟავა მჟავა (30%)დიოქტოლის ფთალტატი
გლაციალური მჟავას მჟავაXეკილ მეტაკრილატიX
მჟავა მჟავა (10%)მეთილ მეტაკრილატიX
ფორის მჟავაXბენენენიX
ფენოლიXტოლეუენიX
სოდუას ჰიდროქსიდი (50%)დიატილ ბენზენიX
აკვა აონია (10%)HexaneΔ
ეთანექლოროფორაX
ჰეპაანეᲜახშირბადისΔ
ოკეანობათეთრაქლორიდი ქლორობენზენიX
მედიკა ალკანიᲑენზინი
მეტანოლიΔნავთობი
ეთანოლიΔტურფენტი
იზოფროანოლიΔგამხსნელი Waphtha
ბუტანიოΔურფურანიX
უარი ალკოჰლოΔFurfuralX
ბენენეს ნახშირბადის მჟავაXალკოჰოლური სასმელებიX
ფორმალდეჰიდი (40%)თეთრადროფურიX
აცალდალელიXვიტროსიტეანეX
ბენზალდეჰედიΔნიტროჰეიანიX
მეთილის ეთერიΔნიტრობენზენიX
ეთერΔაცეტონიტიX
იზოპროპილიΔაკრილონიტრულიX
პროპილენის ოქსიდიXდიეთილი ანინი
დიოქსანიXდიმილილის ქურდიX
ბოჭკოვანი გამხსნელიΔანილინიX
აცეტონიXმარილი წყალი (10%)
ბუტანიანიXზღვის წყალი
მეთილისბობლკეტეტონიXსაპონი წყალი (1%)
ცილეოჰექსანონიXწყალბადის პეროქსიდი (10%)
ეთიოიაX
შენიშვნა: O: NONE X; გაჟღენთილი Δ: გაბერილი, დაბზარული